OBCHODNÍ PODMÍNKY


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") Prodávajícího jakožto provozovatele internetového obchodu dostupného na adrese www.prakosti.cz IČ: 14221772 (dále jen "E-shop") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a třetích stran - kupujících (dále jen "Kupující") vzniklé v souvislosti s uzavíráním kupních smluv s Prodávajícím (dále jen "Kupní smlouva") prostřednictvím E-shopu, a dále užívání E-shopu ze strany návštěvníků.
  2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, a to od jejího uzavření. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat v Kupní smlouvě. Taková ujednání pak mají přednost před Obchodními podmínkami.
  3. Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen "Spotřebitel"), tak i na případy, kdy je Kupujícím osoba, jež jedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen "Podnikatel"). Pro účely těchto Obchodních podmínek je Podnikatelem mj. každý Kupující, který při uzavírání Kupní smlouvy uvede svou firmu.
  4. Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně zejména Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
 2. E-SHOP
  1. E-shop je Prodávajícím provozován na adrese www.prakosti.cz .
  2. Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byl E-shop dostupný a funkční. Kupující však bere na vědomí, že E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Prezentace zboží na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. E-shop obsahuje informace o zboží včetně ceny a informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu.
  3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. údaje o Kupujícím (jméno, příjmení, případně firma, doručovací či fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);
   2. objednávaném zboží (Kupující "vloží" objednávané zboží do košíku v rozhraní E-shopu);
   3. způsobu úhrady kupní ceny zboží;
   4. údaje o požadovaném doručení objednaného zboží;
   5. informace o nákladech spojených s dodáním zboží;

(dále jen "Objednávka").

 1. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Při odeslání Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami Prodávajícího a že s nimi souhlasí.
 2. Po odeslání Objednávky již Kupující nemůže měnit údaje, které vložil do Objednávky, ani opravovat chyby v Objednávce. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 3. Prodávající obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.
 4. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací) zaslaného Prodávajícím na e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce.
 5. Prodávající není povinen Objednávku akceptovat (zejména v případě, že zboží není dostupné nebo v případě, že zboží bylo v důsledku technické chyby E-shopu nabízeno za zjevně chybně uvedených podmínek (typicky v případech zjevně chybně uvedené ceny, vč. chybného přepočtu ceny z jedné měny do druhé, kdy uvedená cena není přiměřená hodnotě zboží apod.)). Prodávající Kupujícího vyrozumí o odmítnutí akceptace Objednávky e-mailem.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů komunikačních služeb.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy Kupující uhradí Prodávajícímu bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího na základě faktury zaslané e-mailem s potvrzením Objednávky.
  2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
  3. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Cena je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře.
  4. Není-li uvedeno jinak, jsou platby za zboží prováděny v českých korunách. Případné poplatky za konverzi jdou k tíži Kupujícího.
 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Objednávky jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy. Dodací lhůty se liší dle druhu objednávaného zboží, o čemž Prodávající Kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu uvedeného v Objednávce. Prodávající neodesílá Kupujícímu zboží dříve než před přijetím platby.
  2. Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Kupující v Objednávce podle možností nabízených Prodávajícím v danou chvíli v E-shopu.
  3. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího (například odeslání do zahraničí), nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  4. Je-li Prodávající dle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu, který je Podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu, který je Spotřebitelem, až jakmile zboží Spotřebiteli předá dopravce.
  6. O odeslání zboží Prodávající Kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu uvedeného v Objednávce.
  7. V případě, že si Kupující zboží osobně vyzvedne u Prodávajícího, Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy Kupujícímu umožní nakládat se zbožím.
 3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, který je Spotřebitelem:
   1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující však toto právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemá v případě, že je předmětem Kupní smlouvy dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (například opasek vyrobený na míru Kupujícímu, ražba/gravírování monogramu či textu, změna rozměrů...), v případě uzavření smlouvy o využití volného času (vzdělávací kurzy), pokud podnikatel toto plnění poskytuje v určitém termínu.
   2. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od Kupní smlouvy. K odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek. Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či na e-mail: simona@kyselkova.cz.
   3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Vrácení zboží formou dobírky nebude Prodávajícím akceptováno. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   4. Odstoupí-li Kupující platně od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
   5. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem případného poškození nebo opotřebení vráceného zboží. Nárok na náhradu případné škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
   6. Kupující, který je Spotřebitelem, může od Kupní smlouvy dále odstoupit v případech stanovených v čl. 7 těchto obchodních podmínek.
  2. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, který je Podnikatelem:
   1. Kupující, který je Podnikatelem, může od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, za předpokladu, že Kupující o tomto Prodávajícího písemně vyrozuměl a poskytl mu přiměřenou lhůtu, ne kratší než 10 (deset) pracovních dnů, ke zjednání nápravy, nebo v případech stanovených v čl. 7 těchto Obchodních podmínek.
   2. Ustanovení odst. 6.1.2 až 6.1.5 těchto Obchodních podmínek se na postup při odstoupení od Kupní smlouvy v případě Podnikatele použijí obdobně.
   3. Ostatní zákonné možnosti odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího - Podnikatele jsou vyloučeny.
  3. Odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím:
   1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů od jejího uzavření, pokud došlo vlivem technické chyby E-shopu k chybnému zobrazení nabídky zboží a v návaznosti na to k uzavření Kupní smlouvy za podmínek, za kterých ji Prodávající zjevně nezamýšlel uzavřít - typicky v případech, kdy se na E-shopu v důsledku zobrazuje kupní cena zboží, která je zjevně nepřiměřeně nízká vzhledem k hodnotě zboží, aniž by bylo uvedeno, že se jedná o výprodej nebo slevovou akci, dále pokud se jedná o chybný přepočet ceny zboží do jiné měny, nebo v případě jiných chyb v nabídce zboží na E-shopu. V takovýchto případech Prodávající Kupujícího o nastalé situaci vyrozumí e-mailem. Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení takového vyrozumění Kupujícímu. Prodávající vrátí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odstoupení Kupujícímu celou Kupujícím zaplacenou cenu zboží.
   2. Další zákonné možnosti ukončení Kupní smlouvy nebo odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího tímto nejsou dotčeny.
 4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Zboží dodané Prodávajícím dle Kupní smlouvy má vadu, pokud:
   1. zboží nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy;
   2. se zboží nehodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
   3. zboží není kompletní nebo jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost neodpovídá Kupní smlouvě;
   4. zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Projeví-li se vada během šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
  3. Kupující - Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, Kupující - Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou zboží mělo v okamžiku převzetí Kupujícím. Výše uvedené se však nevztahuje:
   1. na věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
   3. na použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
   4. vyplývá-li to z povahy věci.
  4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od Kupní smlouvy s Prodávajícím.
  6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo odstoupit od Smlouvy. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, ale Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Opětovným vyskytnutím vady se rozumí stejná vada, která se projevila potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Kupující výměnu věci, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.
  7. Pokud není v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 5. POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1. V případě, že Kupující objeví na zboží v průběhu lhůty uvedené v čl. 7 těchto Obchodních podmínek vadu, má právo na reklamaci zboží.
  2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 14 těchto obchodních podmínek, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady nebo jiného problému.
  3. V oznámení o reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (tj. jaká práva z vadného plnění uplatňuje). Kupující je povinen předložit Prodávajícímu spolu s reklamací reklamované zboží a doklad o zakoupení zboží u Prodávajícího (typicky fakturu, daňový nebo jiný doklad o nákupu).
  4. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje.
  5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží a potřebná k odbornému posouzení vady.
  6. Reklamace včetně případného odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění (jak je popsáno výše). Prodávající se může s Kupujícím dohodnout na prodloužení této lhůty. Pokud Prodávající uvedenou lhůtu nedodrží, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy, tedy je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  7. Prodávající vydá Kupujícímu ve výše uvedené lhůtě k vyřízení reklamace reklamované zboží a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání nebo o výměně zboží, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  8. U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na reklamaci (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů na e-mailovou adresu uvedenou níže v těchto Obchodních podmínkách. Do e-mailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a přiloží doklady o vynaložení požadovaných nákladů (např. podací lístky nebo jiné doklady). O účelnosti vynaložení nákladů Kupujícím rozhoduje Prodávající.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží; případně nepřevezme-li Kupující zboží, ačkoli mu Prodávající umožnil s ním nakládat.
  2. Prodávající nenese odpovědnost za užívání zboží způsobem, který neodpovídá účelovému určení zboží, nebo které je v rozporu s instrukcemi k použití daného zboží poskytnutými Prodávajícím. Prodávají též neodpovídá za případnou škodu nebo vady zboží vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem.
  3. V případě, že Prodávající není schopen plnit řádně a včas Kupní smlouvu z důvodu zásahu vyšší moci (jakožto mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího), bude o tom Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Veškeré lhůty k plnění Prodávajícího se prodlužují o dobu, po kterou překážka vyšší moci trvá. Ustanovení § 2913 občanského zákoníku tímto není dotčeno.
  4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů komunikačních služeb.
  6. Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Přístup k archivované Kupní smlouvě má výlučně Prodávající, případně jeho obchodní partneři. Kupujícímu je poskytnuto e-mailové potvrzení o uzavření Kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek.
  7. Není-li Prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy a slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, nelze je kombinovat a není je možné uplatnit na zboží, které je již ve slevě. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že Kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, Kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 2. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K E-SHOPU
  1. E-shop, včetně jeho obsahu a software zajišťujícího jeho chod, je chráněn právy duševního vlastnictví, především jako autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění. Kupující je E-shop a díla v něm obsažená oprávněn užívat výhradně po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými k užívání E-shopu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. k uskutečňování nákupů a prohlížení zboží). Kupující není oprávněn E-shop ani jeho obsah užít zejm. k vlastním komerčním účelům. Kupující není oprávněn poskytovat jakékoli podlicence třetím osobám, nebo postoupit licenci na třetí osobu. Kupující nesmí do E-shopu ani jeho obsahu jakkoli zasahovat, upravovat jej, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného. Toto obdobně platí i pro jiné zákonem chráněné nehmotné statky zpřístupněné Kupujícímu v rámci E-shopu.
 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Informace o zpracování osobních údajů Kupujícího nebo osob jednajících za Kupujícího v souvislosti s uzavřením a plněním Kupní smlouvy naleznete v dokumentu "Informace o zpracování osobních údajů" který je dostupný zde.
 4. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
  1. V případě, že dojde mezi Kupujícím, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující - Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz.
 5. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
  1. Všechna oznámení mezi Kupujícím a Prodávajícím, která se vztahují ke Kupní smlouvě a těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím e-mailu Prodávajícího katerinakotyk@post.cz
 6. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. K řešení veškerých případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím budou příslušné věcně a místně příslušné soudy České republiky, ledaže příslušnost soudu nelze sjednat odlišně od zákona nebo jiného právního předpisu.
  2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na E-shopu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. V případě, že Kupující s novými Obchodními podmínkami nesouhlasí, může kdykoli ukončit užívání E-shopu. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek (tj. zejm. již uzavřené Kupní smlouvy).
  4. Prodávající je oprávněn uvádět poskytování plnění Kupujícímu dle Kupní smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.
  5. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 občanského zákoníku. Obě Smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6. Kupující souhlasí, že Prodávající má právo postoupit na třetí osobu Kupní smlouvu či její část. Kupující nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
  7. Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Kupní smlouvy.
  8. Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.
  9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 2. 2022.